အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မြို့နယ်များတွင် ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(၁)

2-58(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မန္တလေးခရိုင်၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၂)

2-59(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မန္တလေးခရိုင်၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၃)

2-60(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မန္တလေးခရိုင်၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၄)

2-61(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မန္တလေးခရိုင်၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၅)

2-62(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မန္တလေးခရိုင်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၆)

2-63(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မန္တလေးခရိုင်၊အမရပူရမြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၇)

2-64(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မန္တလေးခရိုင်၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၈)

2-65(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊  ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၉)

2-66(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သားမြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၀)

2-67(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ကူမဲမြို့နယ်၏ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၁)

2-68(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊တံတားဦးမြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၂)

2-69(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ညောင်ဦးခရိုင် ၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၃)

2-70(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ညောင်ဦးခရိုင်၊ပုဂံမြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၄)

2-71(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ညောင်ဦးခရိုင်၊ငါ့သရောက်မြို့နယ်၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၅)

2-72(T)/ MESC (F) / 2020-2021

မြင်းခြံခရိုင် ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၆)

2-73T)/ MESC (F) / 2020-2021

ရမည်းသင်းခရိုင်၊ရမည်းသင်းမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၇)

2-74(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ရမည်းသင်းခရိုင်၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁၈)

2-75(T)/ MESC (F) / 2020-2021

ရမည်းသင်းခရိုင်၊ရန်အောင်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၈ . ၂ .၂၀၂၁)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး(  ၁၅ . ၂ .၂၀၂၁) ရက်(  ၁၄ :၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါ ပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

                                                                  တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                              ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁