ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

မန္တလေးလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (ရုံးချုပ်)

  • ၀၉-၂၀၀၂၇၅၇၊ ၀၉-၉၇၇၂၈၀၂၂၁
  • ၀၉-၂၆၄၈၃၀၁၁၉၊ ၀၉-၉၇၇၂၈၀၃၀၇
  • Call Center - ၀၂-၆၅၆၆၆၊ ၀၂-၇၃၆၆၆၊ ၀၂-၃၉၃၃၀
     
စဉ် ခရိုင် ဖုန်းနံပါတ်များ
၁။ မန္တလေးခရိုင် ၀၂-၆၆၈၄၅၊ ၀၉-၂၀၅၂၉၁၀
၂။ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၀၈၅-၂၁၄၈၉၊ ၀၉-၂၀၄၆၁၀၅
၃။ ကျောက်ဆည်ခရိုင် ၀၆၆-၅၀၇၉၅၊ ၀၉-၂၀၅၁၄၃၉
၄။ မိတ္ထီလာခရိုင် ၀၆၄-၂၃၅၆၅၊ ၀၉-၂၂၀၁၉၇၄
၅။ ရမည်းသင်းခရိုင် ၀၆၄-၄၀၃၁၂၊ ၀၉-၂၁၇၄၄၉၇
၆။ မြင်းခြံခရိုင် ၀၆၆-၆၂၁၀၄၊ ၀၉-၂၂၁၆၆၄၇
၇။ ညောင်ဦးခရိုင် ၀၆၁-၆၀၅၀၁၊ ၀၉-၂၀၄၀၂၈၅