ဖြန့်ဝေမှုပြင် ဆင်ခြင်း

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဓာတ်အားသုံးစွဲမည့်သူများသို့ မီတာများနှင့် ထရန်စဖော်မာများ လျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ မြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရန် အလေးထားဖြေလျှော့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း

     အိမ်သုံးမီတာ၊ အိမ်သုံး/စက်မှုသုံးပါဝါမီတာ၊ ထရန်စဖော်မာများ လျှောက်ထားပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာများအတွက် အိမ်သုံးမီတာ နေ့ချင်းပြီးနှင့် လျှောက်ထားပြီးနောက်တစ်ရက်အပြီးတွင်လည်းကောင်း၊ အိမ်သုံး/စက်မှုသုံးပါဝါမီတာကို လျှောက်ထားပြီး ငါးရက်အတွင်းတွင် လည်းကောင်း တပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ထရန်စဖော်မာကို လျှောက်ထားပြီး တစ်လအတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် ထရန်စဖော်မာကို လျှောက်ထားပြီး ငါးရက်အတွင်းတွင်လည်းကောင်း စီစစ်ပြီးခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ငွေပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 

ဇယား (၁) အိမ်သုံးမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ကောက်ခံရမည့်နှုန်းထား(ကျပ်)

ကျေးလက်

ဒေသသုံး(၅/၃၀) (Manual)

မြို့ငယ်သုံး (၅/၃၀) HHU

မြို့ကြီးသုံး (၁၀/၆၀) HHU

မြို့ကြီးသုံး (၁၀/၃၀) HHU

 

အိမ်သုံးမီတာသတ်မှတ်ကြေး

၃၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၈၀၀၀၀

၇၅၀၀၀

 

အခြားကုန်ကျစရိတ်

 

 

 

 

 

က

အာမခံစဘော်ငွေ

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

 

ကြိုးသွယ်ခ

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

 

မီးဆက်ခ

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

 

ကြီးကြပ်ခ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

 

မီတာလျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ကြေး

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

စုစုပေါင်း

၄၅၀၀၀

၇၅၀၀၀

၉၀၀၀၀

၈၅၀၀၀

ဇယား (၂) အိမ်သုံးပါဝါမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ

စဉ် မီတာ အမျိုးအစား မှတ်ပုံတင် တင်ကြေး (ကျပ်) သတ်မှတ်ကြေး (ကျပ်) အာမခံ စပေါ်ငွေ (ကျပ်) ကြိုးသွယ်ခ / ဆက်ခ (ကျပ်) Composit Box (ကျပ်) စုစုပေါင်း (ကျပ်)
၁၀ကီလို၀ပ် ၂,၀၀၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၈၄၆,၀၀၀
၂၀ကီလို၀ပ် ၂,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁၀၄,၆၀၀၀
၃၀ကီလို၀ပ် ၂,၀၀၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁၂၄,၆၀၀၀


မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ပါဝါမီတာအရွယ်အစား(ကီလိုဝပ်)အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခမှာ အလုပ်ရုံအတွင်း ဝိုင်ယာသွယ်တန်းတပ်ဆင်ခ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား (၃) စက်မှုသုံးပါဝါမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားများ

စဉ် မီတာ အမျိုးအစား မှတ်ပုံတင် တင်ကြေး (ကျပ်) သတ်မှတ် ကြေး (ကျပ်) အာမခံ စပေါ်ငွေ (ကျပ်) ကြိုးသွယ်ခ / ဆက်ခ (ကျပ်) Composit Box (ကျပ်) စုစုပေါင်း (ကျပ်)
၁၀ကီလို၀ပ် ၂၀,၀၀၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၈၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၉၄၄,၅၀၀
၂၀ကီလို၀ပ် ၂၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၇,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၂၁၉,၅၀၀
၃၀ကီလို၀ပ် ၂၀,၀၀၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၂၃၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၄၉၄, ၅၀၀


မှတ်ချက် ။ (က) အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ပါဝါမီတာအရွယ်အစား(ကီလို၀ပ်)အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခမှာ အလုပ်ရုံအတွင်း ဝိုင်ယာသွယ်တန်းတပ်ဆင်ခ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) စက်မှုသုံးပါဝါမီတာအတွက် စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိမည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့် ပါရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဇယား (၄) ထရန်စဖော်မာအတွက် ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားများ

စဉ် ထရန်စဖော်မာ အမျိုးအစား
(KVA)
မှတ်ပုံတင်
တင်ကြေး(ကျပ်)
သတ်မှကြေး
(Infra Structure)
အာမခံ စပေါ်ငွေ
(Deposit)
လိုင်းကြိုး ဆက်သွယ်ခ (ကျပ်) မီးဆက်ခ (ကျပ်) စုစုပေါင်း (ကျပ်)
၅၀ ၂၀,၀၀၀ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ၃၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၁၃၅,၅၀၀
၁၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၁၀၀,၀၀၀ ၆၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၇၃၅,၅၀၀
၁၆၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၄၀၀,၀၀၀ ၉၆၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃,၃၉၅,၅၀၀
၂၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၇၀၀,၀၀၀ ၁၂၀,၇၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃,၉၃၅,၅၀၀
၃၁၅ ၂၀,၀၀၀ ၃,၃၀၀,၀၀၀ ၁,၈၉၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၅,၂၂၅,၅၀၀
၅၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄,၅၀၀,၀၀၀ ၃,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၇,၅၃၅,၅၀၀
၁၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ၆,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၁၃,၈၃၅,၅၀၀
၁၂၅၀ ၂၀,၀၀၀ ၉,၃၀၀,၀၀၀ ၇,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၁၆,၈၃၅,၅၀၀
၂၀၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၂၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၂၀,၀၃၅,၅၀၀
၁၀ ၂၅၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၄၀၀,၀၃၅,၅၀၀
၁၁ ၃၀၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၄၈၀,၀၃၅,၅၀၀


မှတ်ချက်။ (က) အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ထရန်စဖော်မာ(ကေဗွီအေ)အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခမှာ မြို့နယ်အလိုက် မီးသွယ်တန်းမှု ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အုပ်ချုပ်မှုစရိတ်မှာ တပ်ဆင်၀န်အားနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းအကွာဝေးအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားသည့် နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။