ထရန်စဖော်မာအတွက် ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားများ

ထရန်စဖော်မာအတွက် ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားများ

စဉ် ထရန်စဖော်မာအမျိုးအစား
(KVA)
မှတ်ပုံတင်
တင်ကြေး(ကျပ်)
သတ်မှကြေး
(Infra Structure)
အာမခံစပေါ်ငွေ
(Deposit)
လိုင်းကြိုးဆက်သွယ်ခ(ကျပ်) မီးဆက်ခ(ကျပ်) စုစုပေါင်း(ကျပ်)
၅၀ ၂၀,၀၀၀ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ၃၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၁၃၅,၅၀၀
၁၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၁၀၀,၀၀၀ ၆၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၂,၇၃၅,၅၀၀
၁၆၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၄၀၀,၀၀၀ ၉၆၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃,၃၉၅,၅၀၀
၂၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂,၇၀၀,၀၀၀ ၁၂၀,၇၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃,၉၃၅,၅၀၀
၃၁၅ ၂၀,၀၀၀ ၃,၃၀၀,၀၀၀ ၁,၈၉၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၅,၂၂၅,၅၀၀
၅၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၄,၅၀၀,၀၀၀ ၃,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၇,၅၃၅,၅၀၀
၁၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၇,၈၀၀,၀၀၀ ၆,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၁၃,၈၃၅,၅၀၀
၁၂၅၀ ၂၀,၀၀၀ ၉,၃၀၀,၀၀၀ ၇,၅၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၁၆,၈၃၅,၅၀၀
၂၀၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၂၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၃၂၀,၀၃၅,၅၀၀
၁၀ ၂၅၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၄၀၀,၀၃၅,၅၀၀
၁၁ ၃၀၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၇,၅၀၀ ၆,၀၀၀ ၂,၀၀၀ ၄၈၀,၀၃၅,၅၀၀


မှတ်ချက်။ (က) အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ထရန်စဖော်မာ(ကေဗွီအေ)အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခမှာ မြို့နယ်အလိုက် မီးသွယ်တန်းမှု ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အုပ်ချုပ်မှုစရိတ်မှာ တပ်ဆင်၀န်အားနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းအကွာဝေးအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားသည့် နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။