အိမ်သုံးမီတာ ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ

အိမ်သုံးမီတာ ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

ကောက်ခံရမည့်နှုန်းထား(ကျပ်)

ကျေးလက်

ဒေသသုံး(၅/၃၀) (Manual)

မြို့ငယ်သုံး (၅/၃၀) HHU

မြို့ကြီးသုံး (၁၀/၆၀) HHU

မြို့ကြီးသုံး (၁၀/၃၀) HHU

 

အိမ်သုံးမီတာသတ်မှတ်ကြေး

၃၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၈၀၀၀၀

၇၅၀၀၀

 

အခြားကုန်ကျစရိတ်

 

 

 

 

 

က

အာမခံစဘော်ငွေ

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

 

ကြိုးသွယ်ခ

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

 

မီးဆက်ခ

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

 

ကြီးကြပ်ခ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

 

မီတာလျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ကြေး

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

စုစုပေါင်း

၄၅၀၀၀

၇၅၀၀၀

၉၀၀၀၀

၈၅၀၀၀

အိမ်သုံးပါဝါမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့် နှုန်းထားများ

စဉ် မီတာ အမျိုးအစား မှတ်ပုံတင် တင်ကြေး (ကျပ်) သတ်မှတ်ကြေး (ကျပ်) အာမခံ စပေါ်ငွေ (ကျပ်) ကြိုးသွယ်ခ / ဆက်ခ (ကျပ်) Composit Box (ကျပ်) စုစုပေါင်း (ကျပ်)
၁၀ကီလို၀ပ် ၂,၀၀၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၈၄၆,၀၀၀
၂၀ကီလို၀ပ် ၂,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁၀၄,၆၀၀၀
၃၀ကီလို၀ပ် ၂,၀၀၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၄,၀၀၀ ၆,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁၂၄,၆၀၀၀


မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ပါဝါမီတာအရွယ်အစား(ကီလိုဝပ်)အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခမှာ အလုပ်ရုံအတွင်း ဝိုင်ယာသွယ်တန်းတပ်ဆင်ခ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှုသုံးပါဝါမီတာအတွက် ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားများ

စဉ် မီတာ အမျိုးအစား မှတ်ပုံတင် တင်ကြေး (ကျပ်) သတ်မှတ် ကြေး (ကျပ်) အာမခံ စပေါ်ငွေ (ကျပ်) ကြိုးသွယ်ခ / ဆက်ခ (ကျပ်) Composit Box (ကျပ်) စုစုပေါင်း (ကျပ်)
၁၀ကီလို၀ပ် ၂၀,၀၀၀ ၈၀၀,၀၀၀ ၈၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၉၄၄,၅၀၀
၂၀ကီလို၀ပ် ၂၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅၇,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၂၁၉,၅၀၀
၃၀ကီလို၀ပ် ၂၀,၀၀၀ ၁,၂၀၀,၀၀၀ ၂၃၂,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၃၄,၀၀၀ ၁,၄၉၄, ၅၀၀


မှတ်ချက် ။ (က) အထက်ပါနှုန်းထားများနှင့်အတူ ပါဝါမီတာအရွယ်အစား(ကီလိုဝပ်)အလိုက် ပေးသွင်းရမည့် ကြီးကြပ်ခမှာ အလုပ်ရုံအတွင်း ဝိုင်ယာသွယ်တန်းတပ်ဆင်ခ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ခ) စက်မှုသုံးပါဝါမီတာအတွက် စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိမည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့် ပါရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအိမ်သုံးမီတာ ၀န်ဆောင်ခနှုန်းထား သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ် အိမ်သုံး/လုပ်ငန်းသုံး/ပါဝါမီတာ/ထရန်စဖော်မာမီတာ အမျိုးအစား မီတာဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား
က တစ်သွင် (နှုန်းထားအားလုံး) ၅၀၀ ကျပ်
သုံးသွင် (နှုန်းထားအားလုံး) ၂၀၀၀ ကျပ်
စီတီမီတာ (တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှု၊ စက်မှုလက်မှု၊ ယာယီ)) ၅၀၀၀ ကျပ်

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်မှ စတင်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်သည့် အိမ်သုံးမီတာများအတွက် အစားထိုးတပ်ဆင်ခနှုန်းထား

စဉ် မီတာအမျိုးအစား အစားထိုးတပ်ဆင်ခနှုန်းထား
၁။ အိမ်သုံးမီတာ (Analogue) ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
၂။ အိမ်သုံးမီတာ (Digital/OMR) ၅၅,၀၀၀ ကျပ်

 

၁.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့မှစတင်စည်းကြပ်ကောက်ခံမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားရှင်းလင်းချက်

၁။ အိမ်သုံးနှုန်းထား။

စဉ်

ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ အမျိုးအစား

ဓာတ်အားခနှုန်းထား

ယူနစ်အလွှာ

ကျပ်

က

အိမ်သုံးအမျိုးအစား

 • နေအိမ်သုံး
 • အိမ်သုံးပါဝါ
 • တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း (အိမ်သုံး)
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မပါသော

ဘာသာ/ သာသနာ အဆောက်အအုံ

၁ မှ ၃၀

၃၅

၃၁ မှ ၅၀

၅၀

၅၁ မှ ၇၅

၇၀

၇၆ မှ ၁၀၀

၉၀

၁၀၁ မှ ၁၅၀

၁၁၀

၁၅၁ မှ ၂၀၀

၁၂၀

၂၀၁ နှင့် အထက်

၁၂၅

 • (က) အထွေထွေအိမ်သုံး၊ အိမ်သုံးပါဝါ
  • (၁) တစ်နေရာတည်းတွင် အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံးထက် ပိုမိုရှိနေလျှင် အိမ်သုံးမီတာအားလုံး၏ ကျသင့်ယူနစ်များကို ပေါင်းပြီးအလွှာခံစားခွင့်တွက်ချက်ရန်။
   (၂) အိမ်သုံးမီတာဖြင့် အလင်းရောင်သုံးသာ အသုံးပြုသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးစွဲပါက အိမ်သုံးအလွှာနှုန်း တွက်ချက်ရန်။
 • (ခ) လမ်းမီးမီတာတပ်ဆင်ထားပါက အိမ်သုံးအလွှာအလိုက် တွက်ချက်စည်းကြပ်ရန်နှင့် မီတာတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက တပ်ဆင်၀န်အားအတိုင်း ယူနစ်တွက်ချက်ပြီး အိမ်သုံးအလွှာဖြင့် စည်းကြပ်ရန်။
 • (ဂ) တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း
  • (၁) အိမ်သုံးသက်သာသုံးစွဲသော တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမီတာများကို အိမ်သုံး၊ အိမ်တွင်းသုံးမီတာများနှင့် တွဲလျက်သုံးစွဲပါက သုံးစွဲယူနစ်ပေါင်းကို အိမ်သုံးအလွှာနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်စည်းကြပ်ရန်။
   (၂) ကျေးရွာမီးလင်းရေး
   • (ကက) ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုတွင် အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံးချင်း တပ်ဆင်ထားပါက အိမ်သုံးအလွှာအလိုက် စည်းကြပ်ရန်၊ မိန်းမီတာပြယူနစ်နှင့် အိမ်သုံးယူနစ် စုစုပေါင်းကွာခြားချက်အား အိမ်သုံးအလွှာလိုက် စည်းကြပ်ရန်။
    (ခခ) အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံးချင်းတစ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါကမိန်းမီတာပြယူနစ်အပေါ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသော အိမ်ထောင်စုဦးရေအလိုက် အိမ်သုံးအလွှာနှုန်းစည်းကြပ်ရန်၊ မီတာအမြန်တပ်ဆင်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။

   (၃) ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ၊ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့စခန်းများ
   • (ကက) ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုတွင် အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံးချင်း တပ်ဆင်ထားပါက အိမ်သုံးအလွှာအလိုက် စည်းကြပ်ရန်။
    (ခခ) အိမ်သုံးမီတာတစ်လုံးချင်း တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက မိန်းမီတာပြယူနစ်အပေါ် ဓာတ်အား သုံးစွဲသော အိမ်ထောင်စုဦးရေအလိုက် အိမ်သုံးအလွှာနှုန်း စည်းကြပ်ရန် မီတာအမြန်တပ်ဆင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။
    (ဂဂ) ကွန်ဒိုယံတိုက်ခန်းများကို မိန်းမီတာဖြင့် သုံးစွဲပါက မီတာတစ်လံးသာ အိမ်သုံးနှုန်းခံစားခွင့်ပြုရန်၊ တစ်ဦးချင်းခံစားလိုပါက အိမ်သုံးမီတာ အမြန်တပ်ဆင်ရန်။

   (၄) ဘာသာ/သာသနာ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုတွင် အိမ်သုံးသက်သက်သာ ဓာတ်အားသုံးစွဲသော တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း မီတာ တပ်ဆင်ထားပါက အိမ်သုံးနှုန်းအလွှာခံစားရန်။

၂။ စက်မှုသုံးနှုန်းထား။ (အသေးစားစက်မှု၊ စက်မှုလက်မှုသုံး၊ တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး၊ ယာယီသုံး)

စဉ်

ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ အမျိုးအစား

ဓာတ်အားခနှုန်းထား

ယူနစ်အလွှာ

ကျပ်

အိမ်သုံး မဟုတ်သည့် အမျိုးအစား

 • စက်မှုလုပ်ငန်းများ
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
 • တစ်လုံး တစ်ခဲတည်း
 • ယာယီသုံး
 • လမ်းမီး
 • အစိုးရရုံးဌာနအဖွဲ့အစည်းများ
 • နိုင်ငံပိုင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ
 • နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ
 • မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်း
 • စည်ပင်သာယာရုံးဌာန/လုပ်ငန်းများ
 • အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ
 • နိုင်ငံခြားသံရုံးများ
 • နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ

၁ မှ ၅၀၀

၁၂၅

၅၀၁ မှ ၅၀၀၀

၁၃၅

၅၀၀၁ မှ ၁၀၀၀၀

၁၄၅

၁၀၀၀၁ မှ ၂၀၀၀၀

၁၅၅

၂၀၀၀၁ မှ ၅၀၀၀၀

၁၆၅

၅၀၀၀၁ မှ ၁၀၀၀၀၀

၁၇၅

၁၀၀၀၀၁ နှင့် အထက်

၁၈၀

 • (က) အစိုးရဌာန စက်မှုလက်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကြီးများ၊ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်သော ဘဏ်၊ ဈေး၊ ဂေါက်ကွင်း၊ ပန်းခြံ၊
  (ခ) အစိုးရနှင့် BOT / ငှားရမ်း / ၀ယ်ယူ / ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည့် စက်ရုံ/ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊
  (ဂ) ပုဂ္ဂလိက စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့်ရုံးခန်းများ၊
  (ဃ) ပုဂ္ဂလိကနှင့်သက်ဆိုင်သော ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ ကုန်တိုက်၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ အအေးခန်းစက်ရုံများ၊ ဘဏ်၊ ဈေး၊ မြစ်ရေတင်၊ ဂေါက်ကွင်း၊
  (င) NGO အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး၊
  (စ) ယာယီမီးဖြင့် ဓာတ်အားသုံးစွဲသော အခမ်းအနား၊ ပွဲလမ်းသဘင်၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊
  (ဆ) အိမ်သုံးမီတာဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးများ(အလင်းရောင်သုံးသာ အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းများမပါ၊ လျှပ်စစ်ကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည့် - မီးမလာလျှင် လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသော)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စက်မှုသုံးနှုန်းထားအလွှာဖြင့် စည်းကြပ်ရန်။

၃။ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ကောက်ခံလျက်ရှိသော ဓာတ်အားခနှုန်းထား ယခင်က နိုင်ငံခြားငွေနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံနေသော မီတာများ အိမ်သုံး၊ စက်သုံးနှုန်းထားအသိးသီး၏ အလွှာလိုက် တောင်းခံမည့်နှုန်းထားအရ ကောက်ခံရန်၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ၊ သံတမန်နေအိမ်များ၊ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ပေးချေလိုပါက နှုန်းထားအလိုက် တွက်ချက်ထားသော ကျပ်ငွေနှင့်ညီမျှသည် နိုင်ငံခြားငွေကို ငွေပေးအမိန့ payment Order ပြုလုပ်စေ၍ လက်ခံရန်။

၄။ လျော်ကြေး/နစ်နာကြေးတောင်းခံခြင်း တရားမ၀င်ဓာတ်အားသုံးစွဲခြင်းများအတွက် လျော်ကြေး/နစ်နာကြေး တွက်ချက်တောင်းခံရာတွင် ပြီးခဲ့သော ၁၂ လ ကာလအတွင်း နှုန်းထားဟောင်းပါကာလအတွက် နှုန်းထားဟောင်း၊ နှုနး်ထားအသစ်ပါကာလအတွက် အလွှာလိုက်စနစ်တွင် အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် နှုန်းထားသစ်ဖြင့် တွက်ချက်တောင်းခံရမည်။၄။ လျော်ကြေး/နစ်နာကြေးတောင်းခံခြင်း တရားမ၀င်ဓာတ်အားသုံးစွဲခြင်းများအတွက် လျော်ကြေး/နစ်နာကြေး တွက်ချက်တောင်းခံရာတွင် ပြီးခဲ့သော ၁၂ လ ကာလအတွင်း နှုန်းထားဟောင်းပါကာလအတွက် နှုန်းထားဟောင်း၊ နှုနး်ထားအသစ်ပါကာလအတွက် အလွှာလိုက်စနစ်တွင် အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် နှုန်းထားသစ်ဖြင့် တွက်ချက်တောင်းခံရမည်။