မြင်းခြံခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ

စဉ် မြို့အမည် အမည် Contact person
ရာထူး
ဖုန်းနံပါတ် Vinyl
ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်
သည့်နေရာ
မြင်းခြံခရိုင်
၂၇ မြင်းခြံ ဉီးမြလင်းဝေ ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2216645 ကားကွင်းအနီး ၊ အ.ထ.က (၁) အနီး မီးပွိုင့် ထိပ်
ဉီးဇော်ဇော်အောင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-448721175
ဒေါ်မေဇွန် စာရင်းကိုင်-၂ 09-974129992
ဉီးမျိုးလွင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-691751013
ဉီးမြင့်ဇော်ဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-43199015
ဉီးဇော်မျိုးဝေ ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402510033
ဉီးအောင်ဖြိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-794900401
ဉီးဇေယျာထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-256042610
ဉီးလင်းလင်းလတ် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-792930816
ဉီးမင်းမင်းထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-899111292
ဉီးအောင်ဇင်လတ် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-969693834
ဉီးထက်ဝေလင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-964199752
ဉီးကောင်းမြတ်မင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-448721266
ဉီးဉာဏ်မျိုးထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-970791741
ဉီးအောင်သူရိန်ဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-979969200
ဉီးအောင်ကျော်တိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-977018286
ဉီးဖြိုးမင်းသန့် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-259352290
ဉီးအောင်ဖြိုးသူ ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-689968209
ဉီးမျိုးမြင့်အောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-969080755
ဉီးသန်းထိုက်အောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-958189620
ဉီးရဲမြတ်သူ ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-968619373
ဉီးထက်လင်းဦး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-979378435 ကားကွင်းအနီး ၊ အ.ထ.က (၁) အနီး မီးပွိုင့် ထိပ်
ဉီးဝေဖြိုးဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-797086322
ဉီးအောင်စည်သူ ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-752372755
ဉီးအောင်ရဲကျော် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-787814099
ဉီးဇင်ကိုအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-959020333
ဦးမျိုးအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-760764686
ဦးငြိမ်းချမ်းဌေး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-977803687
ဦးရဲအောင်သိုက် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-254025481
ဦးအောင်ပြည့်ဖြိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-972444438
ဉီးဖြိုးဝေအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-787700806
ဦးထွန်းလင်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-689631616
ဦးခင်မောင်မြင့် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-444038625
ဦးဇော်ဝင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-400475452
ဦးသိန်းဇော်ဦး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-481331245
ဦးနိုင်သူရ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-794898792
  Complain Call Center 066-2021501
    09-4477665019
၂၈ တောင်သာ ဦးအောင်ဇော်လင်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2212517 လျှပ်စစ်ရုံးရှေ့ ၊  မြို့မစျေး ၊  မြို့နယ် ခန်းမ ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်
ဦးညီညီဝင်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-977280283
ဦးမြတ်သိန်းခိုင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-971512206
ဦးချမ်းပြည့်အောင် စာရင်းကိုင်-၂ 09-957768343 လျှပ်စစ်ရုံးရှေ့ ၊  မြို့မစျေး ၊  မြို့နယ် ခန်းမ ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်
ဦးမျိုးမင်းခိုင် လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-403721804
ဦးခိုင်လင်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402686313
ဦးငြိမ်းဇော်ထွေး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-257576813
ဦးဝင်းကိုကို ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-401560276
ဦးလင်းကိုကို ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-971388818
ဦးငွေဇော် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-973429969
ဦးမျိုးမင်းခိုင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-972860954
ဦးသန်းထိုက် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402727283
ဦးဝင်းလှိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-402783192
ဦးဇော်ဝင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-402504949
ဦးညီဇော်အောင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-402783193
ဦးကျော်နိုင်ထွန်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-793316483
ဦးသိန်းဇော် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-402727076
ဦးအောင်ဖြိုးသိန်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-788688364
ဦးဇော်ဝေထွန်း လုပ်သားနေ့စား 09-789817126
ဦးရဲမင်းအောင် လုပ်သားနေ့စား 09-774553563
ဦးကျော်ရဲအောင် လုပ်သားနေ့စား 09-950734803
၂၉ နွားထိုးကြီး ဦးဆန်းလွင်ထွန်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2210874 လျှပ်စစ်ရုံးရှေ့  ၊ မြို့မစျေး
ဦးတိုးခန့် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-425271080
ဦးမိုးမြင့်‌ကျော် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-961680514
ဒေါ်စန်းစန်းဝေ စာရင်းကိုင်-၂ 09-790157631
ဦးအောင်မြင့် လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-456812740 လျှပ်စစ်ရုံးရှေ့  ၊ မြို့မစျေး
ဦးအောင်စိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-760697082
ဦးအေးချမ်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-795327430
ဦးငြိမ်းချမ်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-425007465
ဦးကြည်မင်းဟန် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-788078876
ဦးအေးချမ်းကို ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-451933303
ဦးပြည့်ဖြိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-452707995
ဦးကြည်ထွန်းသစ် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402509620
ဦးမင်းဇော်ဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-963088790
ဦးဝေလင်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-767602231
ဦးအောင်ငွေဖြိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-78570605
ဦးနွေဦးကို ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-428087220
ဦးအောင်မိုးဟိန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-764605461
ဦးအောင်ခိုင်စိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-762901724
ဦးတင်အောင်လှိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-793862175
ဦးကျော်စိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-456211177
ဦးငြိမ်းချမ်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-402538915
ဦးကျော်စိုးလွင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-423171649
ဦးရန်အောင်ထွန်း လုပ်သားနေ့စား 09-446484262
ဦးမိုးမင်းအောင် လုပ်သားနေ့စား 09-767594523
ဦးယဉ်မင်းစံ လုပ်သားနေ့စား 09-667422265
ဦးမျိုးသက်ဝင်း လုပ်သားနေ့စား 09-267227773
၃၀ ငါန်းဇွန် ဦးမောင်မောင်ဦး ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-444035131 မြို့မစျေး ၊မြို့သာစျေး
ဦးကျော်မင်းထွေး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-797578543
ဒေါ်မေဖြူသင်း စာရင်းကိုင်-၂ 09-402683392
ဦးအေးကျော် လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402576424
ဦးသန့််ဇင်ထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-77735101
ဦးတင်အောင်မိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-760916200
ဦးမျိုးလှိုင်ထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-762593789
ဦးပြည့်ဖြိုးဦး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-797450949
ဦးကျော်လင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-794569130
ဦးဇော်မြင့် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-796549483
ဦးဇေယျာမျိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-794848805