မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ

စဉ် မြို့အမည် အမည် Contact person
ရာထူး
ဖုန်းနံပါတ် Vinyl
ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်
သည့်နေရာ
မိတ္ထီလာခရိုင်
၂၀ မိတ္ထီလာ ဉီးသန်းလှိုင် ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2201964  မိတ္ထီလာမြို့မစျေး၊ မိတ္ထီလာမြို့ကားဝန်းကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး
ဉီးထက်နန္ဒ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-442077437 
ဒေါ်စန္ဒာမြင့် စာရင်းကိုင်-၂ 09-256102209 
ဉီးမိုးမြင့်ကျော် လ/ထကြီးမှူး(မီတာ) 09-795190011 
ဉီးမောင်မောင်လွင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-428215186 
ဉီးသိန်ဌေးဝင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-402508200 
ဉီးဇော်လွင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-402683355 
ဉီးခင်မောင်ဉီး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-797314053 
ဉီးငြိမ်းချမ်းဝင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-404079840 
ဉီးရာဇာထွန်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-402540457 
ဉီးတင်မိုးရွှေ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-766417069 
ဉီးမြင့်ခိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-782818240 
ဉီးမင်းမင်းလတ် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-440625426 
ဉီးအောင်မိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-256370576 
ဉီးသောင်းတင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402683351 
ဉီးသဉ္ဇာလင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402975941 
ဉီးသန်းထွန်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-776630677 
ဉီးကျော်ဌေးမောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-43191609 
ဉီးသန့်ဇင်ဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-257036489 
ဉီးရန်နိုင်ဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402720400 
  Complain Call Center 064-23501 
၂၁ မလှိုင် ဉီးကျော်စိုးဝင်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-259139157 စျေးအနီး၊မြို့လယ်မီးပွိုင့် ၊ မြို့နယ် လျှပ်စစ် မန်နေဂျာရုံး
ဉီးထွန်းထွန်းနိုင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-791129450
ဉီးမောင်မောင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-259387254
ဉီးစိုးဝင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-973216305 စျေးအနီး၊မြို့လယ်မီးပွိုင့် ၊ မြို့နယ် လျှပ်စစ် မန်နေဂျာရုံး
ဉီးထိန်လင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-969404629
ဉီးနွေမောင်မောင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-402758089
ဉီးအောင်ချမ်းသာ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-402758725
ဉီးလွင်မိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-691727231
ဉီးရင်အောင် လုပ်သား(နေ့စား) 09-259755890
ဉီးခိုင်ထွန်းလင်း လုပ်သား(နေ့စား) 09-402503606
ဉီးအောင်ကျော်ထွန်း လုပ်သား(နေ့စား) 09-962538453
ဒေါ်စန်းစန်းဝေ စာရင်းကိုင်-၂ 09-444037307
ဉီးသိန်းနိုင် လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-794901730
ဉီးဉာဏ်မြင့်ဟိန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-976659976
ဉီးမျိုးအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402509757
ဉီးငြိမ်းချမ်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402683416
ဉီးနေနော်အောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-965927705
ဉီးချစ်ပီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-698347898
ဉီးစိုးသူဟိန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-926245453
ဉီးသိန်းဌေးအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-797629622
ဉီးမြတ်နိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-977158437
ဉီးလှိုင်မျိုးထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-767975197
ဉီးစိုးထက်အောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-683408623
ဉီးသန်းဇော်ဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-777727900
ဉီးရန်နိုင်စိုး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-253042776
၂၂ ဝမ်းတွင်း ဉီးခင်မောင်အေး ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2166205 သဲတောစျေးရှေ့၊ ဝမ်းတွင်းမြောက်ဂိတ်၊
လျှပ်စစ်ရုံးရှေ့
ဉီးကျော်စိုးလင်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-454306570
ဒေါ်ဝါဝါခိုင် စာရင်းကိုင်-၂ 09-441172584
ဉီးမျိုးမင်းဉီး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-794979123
ဉီးနေမျိုးအောင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-43174732
ဉီးစိုးဝင်း လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-33286061
ဉီးအောင်ဇော်ဝင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-256000705
ဉီးညီညီလွင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-256000702
ဉီးသန်းနိုင်ဉီး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-256000177
ဉီးအောင်သူရမင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402536857
ဉီးထွန်းဝင်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402683404
ဉီးဆန်းလင်းအောင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-677437250
ဉီးနိုင်ကိုလင်း လုပ်သား(နေ့စား) 09-697687099
ဉီးဖြိုးကိုကို လုပ်သား(နေ့စား) 09-666555230
ဉီးစိုးမြင့်လွင် လုပ်သား(နေ့စား) 09-698483004
၂၃ သာစည် ဉီးကျော်သူ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-450541047 သာစည်မြို့မစျေး၊ သာစည်မြို့လမ်းဆုံ မီးပွိုင့် ၊သာစည်မြို့နယ်လျှပ်စစ် မန်နေဂျာရုံး
ဦးသူရဇော် ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2226131
ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း စာရင်းကိုင်-၂ 09-256266363
ဒေါ်ခင်မိမိကျော် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-259511434
ဦးသိန်းဦး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-444040561
ဦးကျော်မင်းနိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-265119565
ဦးသန်းထွန်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-774071736
ဦးဟေမန်ဦး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-764376916
ဦးမျိုးဝင်းအောင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-442466011
ဦးနေဝင်းထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-444045716
ဦးကျော်မင်းဦး ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-258119207
ဦးချမ်းသာဝင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-445921665
ဦးပြည့်ဖြိုးမောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-959085906