တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း

၂၀၁၉−၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တိုင်းဒေသကြီးဘက်ဂျက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်
တင်ဒါလုပ်ငန်း(၁၇)ခု၏ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် Lot အောင်မြင်သည့်
ဈေးနှုန်း
မှတ်ချက်
1 Junction River Co.,Ltd Lot-1             632,260,000  
2 Titan Kan Daw Gyi Co.,Ltd Lot-2             379,660,000  
3 Zenith Infrastructure Co.,Ltd Lot-3             752,000,000  
4 Junction River Co.,Ltd Lot-4             373,000,000  
5 Kyaw Nyo Myat Trading Co.,Ltd Lot-6             405,000,000  
6 Maukkha Co.,Ltd Lot-7             349,000,000  
7 Eastern International Lot-8             507,000,000  
8 Tower Victory Engineering
Co.,Ltd
Lot-9             460,000,000  
9 Titan Kan Daw Gyi Co.,Ltd Lot-10             414,181,520  
10 Zaw & Stricker Co.,Ltd Lot-11             296,738,000  
11 ဓနပါဝါ ကုမ္ပဏီ Lot-12             340,000,000  
12 Titan Kan Daw Gyi Co.,Ltd Lot-13             651,828,069  
13 Tower Victory Engineering
 Co.,Ltd
Lot-14             417,000,000  
14 Lucky Diamond Palace Co.,Ltd Lot-15             600,000,000  
15 Pyi Lin Htein Co.,Ltd Lot-16             377,000,000  
16 Pyi Lin Htein Co.,Ltd Lot-17             387,000,000  
17 Pyi Lin Htein Co.,Ltd Lot-18             420,000,000