အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဆောင်ရွက် မည့် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

 

စဉ်

တင်ဒါ အမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

2-1(T)/MESC(PL-C)/2020-2021

၃၃/၁၁ ကေဗွီ၊ (၁၀)အမ်ဗွီအေ နွားထိုးကြီးဓာတ်အားခွဲရုံတွင် 12kV Switch Gear Panel (1) Set တပ်ဆင်ခြင်း

(ခ)

2-5(T)/MESC(PL-C)/2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် သင်ပန်းကုန်းခွဲရုံမှစက်မှုဇုန်(၁)ခွဲရုံ

သို့၃၃ကေဗွီလိုင်း(၂.၅)မိုင်အား SACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဂ)

2-6(T)/MESC(PL-C)/2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့်အိုးဘိုခွဲရုံမှတိုက်တော်ခွဲရုံသို့၃၃ကေဗွီ

လိုင်း(၂) မိုင်အား SACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဃ)

2-7(T)/MESC(PL-C)/2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် သင်ပန်းကုန်းခွဲရုံမှထွန်တုံးခွဲရုံသို့၃၃

ကေဗွီလိုင်း(၃)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(င)

2-8(T)/MESC(PL-C)/2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် ဗားကရာခွဲရုံမှ ဓနုံးခွဲရုံသို့ ၃၃ကေဗွီ

လိုင်း (၈)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(စ)

2-9(T)/MESC(PL-C)/2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် ဟေမာဇလခွဲရုံမှ ၇၆ခွဲရုံသို့ ၃၃ကေဗွီ

လိုင်း(၁)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဆ)

2-10(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ စက်မှုဇုန်(၂) ခွဲရုံသို့၃၃ကေဗွီလိုင်း(၁၀)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဇ)

2-11(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှသင်ပန်းကုန်း ခွဲရုံသို့၃၃ကေဗွီလိုင်း(၃.၄)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဈ)

2-12(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ ၃၃ကေဗွီလိုင်း စစ်ကိုင်း(၁)ဖီဒါ(၇)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ည)

2-13(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှမရမ်းခြံ ခွဲရုံသို့ ၃၃ကေဗွီလိုင်း(၂.၇)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဋ)

2-14(T)/MESC(PL-C) / 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် တံခွန်တိုင်ပင်မခွဲရုံမှ၆၅ခွဲရုံသို့ ၃၃ ကေဗွီလိုင်း(၂.၉)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဌ)

2-15(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့် ဟေမာဇလခွဲရုံမှဒေးဝန်းအနောက်

ခွဲရုံသို့၃၃ကေဗွီလိုင်း(၃)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဍ)

2-16(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့်မြရည်နန္ဒာခွဲရုံမှ ၅၉ခွဲရုံသို့၃၃ကေဗွီ

လိုင်း(၂)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဎ)

2-17(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

Major Cityအစီအစဉ်ဖြင့်အောင်ပင်လယ်ခွဲရုံမှတက္ကသိုလ်ခွဲရုံ

သို့ ၃၃ကေဗွီလိုင်း(၄.၅)မိုင်အားSACဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဏ)

2-18(T)/MESC(PL-C)/ 2020-2021

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ထွန်းတုံးခွဲရုံမှ ၅၆လမ်းနှင့်အောင်ဆန်း

လမ်းထောင့်အထိ ၃၃ကေဗွီလိုင်း(၁)မိုင်အား SACဖြင့် တည် ဆောက်ခြင်း

 

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၁၁.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပြီး (၁၂.၁၀.၂၀၂၀) ရက် (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အချက် အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါကော်မတီ

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

၂၇လမ်း၊ ၇၇× ၇၈ ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း -၀၂-၄၀၆၉၁၂၁