ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

                                          ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

                                                လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

                                   မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

                                             ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း

                                                   ၂၀၂၀  ခုနှစ်  ဧပြီလ  ၂၈  ရက်

                                            ( ၁၃၈၂ ခုနှစ်   ကဆုန်လဆန်း  ၇  ရက် )

၁။     လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန  ၊  မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် -    

စဉ်

ရာထူးအမည်/

လစာနှုန်း(ကျပ်)

ရာထူးနေရာ

ပညာအရည်အချင်း

သတ်မှတ်ချက်

မှတ်ချက်

က

အငယ်တန်းစာရေး

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

(၁၃) နေရာ

(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

 ၁။  ဘွဲ့ရ(အင်ဂျင်နီယာ ၊ ဒီပလိုမာ/ဘွဲ့မပါ)

 ၂။  Computer အခြေခံ

 

ဒု-လ/ထကွန်ပျူတာလုပ် ဆောင်ရေးမှူး

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

(၂၄) နေရာ

(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

 ၁။  ဘွဲ့ရ(အင်ဂျင်နီယာ ၊ ဒီပလိုမာ/ဘွဲ့မပါ)

 ၂။  Computer ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ 

      လက်မှတ်ရ

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် မှုရှိသူကိုဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါမည်။

ဒု-လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး (မီတာ)

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

(၁၀) နေရာ

(အမျိုးသား)

(၁၀)တန်းအောင်

 

 

ပစ္စည်းထိန်း-၄

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

(၂၀) နေရာ        (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

 ၁။  ဘွဲ့ရ(အင်ဂျင်နီယာ ၊ ဒီပလိုမာ/ဘွဲ့မပါ)

 ၂။  Computer အခြေခံ

 

ပုံဆွဲ-၄

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

(၁)နေရာ

(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

 ၁။  A.G.T.I(Civil)နှင့်အထက်

 ၂။  Computer အခြေခံ

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် မှုရှိသူကိုဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါမည်။

ယာဉ်မောင်း-၅

 ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

(၅)နေရာ

(အမျိုးသား)

 ၁။  အလယ်တန်းအဆင့်

 ၂။   ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(ခ)နှင့်

       အထက်ရပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

 ၃။   ယာဉ်မောင်းလုပ်သက်  အနည်း

       ဆုံး(၂)နှစ်ရှိသူ  ဖြစ်ရမည်။

 ၄။  (၁)လ အတွင်းပြုလုပ်ထားသော ပြစ်မှု  ကင်းရှင်းကြောင်း  ယာဉ် ထိန်း ထောက်ခံချက်မူရင်း  ပါရှိ ရမည်။

ပညာအရည်အချင်း နှင့်အတွေ့အကြုံ အပေါ် မူတည်၍ အသက်ကန့်သတ် ချက်ကိုလျော့ပေါ့ စဉ်းစားမည်။

အစောင့်

 ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

(၄)နေရာ

(အမျိုးသား)

မူလတန်းအဆင့်

 

လုပ်သား

 ၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

(၃၉)နေရာ

(အမျိုးသား)

  အလယ်တန်းအဆင့်

၂။        လျှောက်ထားသူများသည် -

        (က)  ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

        ( ခ )   ရာထူးအားလုံးအတွက် ပြင်ပမှလျှောက်ထားသူများသည် (၃၀.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ထက်မငယ် ၊ (၂၅)နှစ်ထက်မကြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ မဟာဘွဲ့ဖြစ်ပါက အသက်(၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

                 (ပုံဆွဲ-၄ ရာထူးမှလွဲ၍ ကျန်ရာထူးများ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့မပါ)

        ( ဂ )   မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းရှိ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း / နေ့စား ဖြစ်ပါက (၃၀.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် အသက်(၄၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ  ဖြစ်ရမည်။ (သက်ဆိုင်ရာ ဌာန / ခရိုင် / မြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်)

          (ဃ)    အပိုဒ် ၁ ၊ အပိုဒ်ခွဲ (စ) ၊ (ဆ) နှင့် (ဇ) ရာထူးနေရာများအတွက် ပညာအရည်အချင်းနှင့် အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ အသက်ကန့်သတ်ချက်ကို လျော့ပေါ့စဉ်းစားမည်။

           ( င )    ရာထူးအမျိုးအစား တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရွေးချယ်လျှောက်ထားရမည်။

( စ )   မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းရှိ ဝန်ထမ်းများမှလွဲ၍ မိမိဝန်ကြီး ဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီး/လုပ်ငန်း/ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအကြီးအကဲမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာန/ဦးစီး/လုပ်ငန်းဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်စာများကို လျှောက်လွှာပေးပို့စဉ် တစ်ပါတည်း ပါရှိရမည်။ (တစ်ပါတည်းမပါရှိလျှင် လျှောက်လွှာလက်ခံခြင်း မပြုပါ)

(ဆ)  ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေရာဒေသမရွေး  သွားရောက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

၃။     လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိရမည့်အချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

        (က)  မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ထုတ်ယူထားပြီး ပြည့်စုံစွာဖြည့် စွက်ထားသည့် လျှောက်လွှာ။( ၃ လ အတွင်းရိုက်ထားသော ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံကပ်ပြီး)

( ခ )   မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်များတွင် ပေးသွင်းထားသော ငွေသွင်းချလန်မူရင်း (သို့မဟုတ်) ငွေလွှဲလျှောက်လွှာမူရင်း။

        ( ဂ )   မန္တလေးတိုင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင် (၁)နှစ်အတွင်း ပြုလုပ်ထားသော အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား မူရင်း။

            (ဃ)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ၊ အသက်အထောက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း  အောင်လက်မှတ် ၊ ဘွဲ့လက်မှတ် ၊ အခြားတတ်ကျွမ်းသော ဘာသာရပ်များအတွက် အောင်လက်မှတ်နှင့် အိမ်ထောင်စုဇယားများ  မိတ္တူ(၁)စုံစီ။

        ( င )   (၁)လအတွင်း ပြုလုပ်ထားသော ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ဆေးထောက်ခံစာ ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ကျေးရွာ(သို့မဟုတ်)ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာနှင့် ပြစ်မှု ကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း ထောက်ခံစာမူရင်းများ။

                 (မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ လျှောက်လွှာလက်ခံရာတွင် စိစစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာတွင်ပူးတွဲပါရှိရမည့် အထက်အပိုဒ်(ဃ)အတွက် စာရွက်စာတမ်းများ၏ မူရင်းများအား တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါသည်)

၄။     ခန့်ထားရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်း ၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်းများ  ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရေးဖြေအနေဖြင့် မြန်မာစာ / အထွေထွေဗဟုသုတနှင့် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်(၃)ခုအတွက်  စုစုပေါင်း(၁)နာရီမေးခွန်းလွှာ  ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည် -

(က)  အငယ်တန်းစာရေး ၊ ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးနှင့် ပုံဆွဲ-၄ ရာထူး များအတွက် ရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်း ၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု  စစ်ဆေးခြင်း။

( ခ )   ပစ္စည်းထိန်း-၄နှင့် ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) ရာထူးများအတွက် ရေးဖြေ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်  လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း။

( ဂ )   ယာဉ်မောင်း-၅နှင့် လုပ်သားရာထူးများအတွက် ၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း။

(ဃ)  အစောင့်ရာထူးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း။

၅။     လျှောက်ထားသူများမှ  စာမေးပွဲဝင်ကြေးငွေကျပ် ၁၀၀၀(ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို  မန္တလေး ၊

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(၁)ရှိ  မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ ငွေစာရင်းအမှတ်

(CF-001781) (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးနှင့် နီးစပ်ရာမြို့နယ်များရှိ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် မန္တလေးမြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(၁)ရှိ ငွေစာရင်းအမှတ် (CF-001781)သို့ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။      လျှောက်လွှာကို မန္တလေးမြို့ ၊ ၂၇လမ်း ၊ ၇၇လမ်း _ ၇၈လမ်းကြားရှိ မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)  ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနတွင်  (၂၅.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ (၂၉.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့ ၊ ( ၁၀ : ၀၀ ) နာရီမှ ( ၁၆ : ၀၀ ) နာရီအချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍  လျှောက်လွှာ ထုတ်ယူသည့်ဌာနသို့ ငွေသွင်းချလန်မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ငွေလွှဲလျှောက်လွှာမိတ္တူ(၂)စုံပေး၍  ကာယကံ ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ပေးပို့ လျှောက်ထားရမည်။

၇။      လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်၍ စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံလျှင်သော်လည်းကောင်း ၊ သတ်မှတ် ရက်ထက် နောက်ကျရောက်ရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း  လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

၈။      သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအလိုက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူ  အမည်စာရင်းနှင့်ခုံနံပါတ် ၊ ရေးဖြေ/လူတွေ့/ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု/လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးမည့် ရက်စွဲ / အချိန် / နေရာ ၊ ရေးဖြေ အောင်မြင်သူစာရင်း  ၊  လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့်  ရွေးချယ်ခံရသူစာရင်းတို့ကို လျှပ်စစ်နှင့်

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန  လက်အောက်ရှိ  မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်) / ခရိုင်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး ၊ မြို့နယ်/မြို့လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးများရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်း ၊ မန္တလေးလျှပ် စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း Website ဖြစ်သည့် mescmm.com နှင့် ခရိုင်/မြို့နယ်/မြို့ရုံး များတွင် ကြေငြာပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၉။      အငယ်တန်းစာရေး ၊ ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ၊ ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ် ရေးမှူး(မီတာ) ၊ ပစ္စည်းထိန်း-၄နှင့် ပုံဆွဲ-၄ ရာထူး(၆)မျိုးအတွက် ရေးဖြေဖြေဆိုရမည့် မြန်မာစာ/ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်  အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်(၃)မျိုးအတွက် စုစုပေါင်း (၁)နာရီမေးခွန်း ဖြေဆို ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။    ရွေးချယ်ခံရသူများသည် တာဝန်ကျသည့်ဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရ မည်ဖြစ်ပြီး မလိုက်နာ၍ပျက်ကွက်ပါက လျော်ကြေးငွေကျပ် ၅၀၀,၀၀၀(ကျပ်ငါးသိန်းတိတိ) ပေးလျော် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိစာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။    အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်) ၊ စီမံ ခန့်ခွဲရေးဌာန ၊ ဖုန်း-၀၂-၄၀၇၃၅၁၇ သို့  ရုံးချိန်အတွင်း  ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

                                                                                                မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း