လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရမည့်ရက် Last Date သတ်မှတ်ခြင်း

၃/၂၀၂၁ လမှ ၇/၂၀၂၁ လ အထိ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရမည့်ရက် Last Date  သတ်မှတ်ခြင်း