မန္တလေးလျှပ််စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ဝန်ထမ််းလျှောက်လွှာများခေါ်ယူမှု အသိပေးခြင်း

မန္တလေးလျှပ််စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ဝန်ထမ််းလျှောက်လွှာများခေါ်ယူမှုအသိပေးခြင်း