အငယ် တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ ရာထူး(၁) နေရာအတွက် ပညာအရည်အချင်း ME/BE/B.Tech/AGTI (Civil) ၊ ကျား / မ (၁)ဦးကို ခန့်ထားမည်ဖြစ်၍ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အငယ် တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ ရာထူး(၁) နေရာအတွက် ပညာအရည်အချင်း ME/BE/B.Tech/AGTI (Civil) ၊ ကျား / မ (၁)ဦးကို ခန့်ထားမည်ဖြစ်၍ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း