မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် အပါတ်စဉ် မီတာ ခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများကို ဖော်ပြခြင်း။

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် (၁၉.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂၅.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၁၉.၆.၂၀၂၀ ) မှ ( ၂၅.၆.၂၀၂၀ ) ထိ
စဉ် အမျိုးအစား ယခင်အပတ်
လက်ကျန်
ယခုအပတ်
အတွင်းလက်ခံ
ရရှိ
ယခုအပတ်
ထုတ်ပေးခြင်း
စတိုလက်ကျန်
1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 82 - 40 42
1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 Nil - - Nil
1Ø 2W HS Meter  (50/100)A  56 - - 56
1Ø 2W HS Meter  (60/120)A  57 - - 57
3Ø4W Power Meter 10(30)A 71 1 11 61
3Ø4W Power Meter 10(60)A - - - -
3Ø4W Power Meter 10(80)A 2 - 1 1
3Ø4W CT Meter 150/5A Digital 52 - 11 41
3Ø4W CT Meter 250/5A Digital 208 - 3 205
၁၀ 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital 323 - 7 316
၁၁ 3Ø4W CT Meter 500/5A Digital 185 - 4 181
၁၂ 3Ø4W CT Meter 800/5A Digital 34 - - 34
၁၃ 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital 2 - - 2
၁၄ 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital 1 - - 1
၁၅ 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue 23 - - 23
  Total 1096 1 77 1020
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၁၉.၆.၂၀၂၀  ) မှ ( ၂၅.၆.၂၀၂၀ ) ထိ
စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ် 1Ø2W
အိမ်သုံး
5(30)
A
1Ø2W
အိမ်သုံး
10(60)
A
1Ø2W
အိမ်သုံး
50(100)
A
1Ø2W
အိမ်သုံး
60(120)
A
3Ø4W
ပါဝါ
10(30)
A
3Ø4W
ပါဝါ
10(60)
A
3Ø4W
ပါဝါ
10(80)
A
3Ø4W
စီတီ
150/5
A
3Ø4W
စီတီ
250/5
A
3Ø4W
စီတီ
300/5
A
3Ø4W
စီတီ
500/5
A
3Ø4W
စီတီ
800/5
A
3Ø4W
စီတီ
1200/5
A
3Ø4W
စီတီ
1500/5
A
မှတ်
ချက်
မန္တလေးခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
အောင်မြေသာစံ - - - - - - - 1 - - 1 - - -  
ချမ်းအေးသာစံ - - - - - - - 1 - - 1 - - -  
ချမ်းမြသာစည် - - - - - - - - - - - - - -  
ပြည်ကြီးတံခွန် - - - - - - - - - - - - - -  
မဟာအောင်မြေ - - - - - - - - 2 3 1 - - -  
ပုသိမ်ကြီး 15 - - - - - - - - - - - - -  
အမရပူရ - - - - - - - - - - - - - -  
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၁၀ ပြင်ဦးလွင် - - - - - - 1 - - - - - - -  
၁၁ မတ္တရာ - - - - - - - 3 - 3 - - - -  
၁၂ စဉ့်ကူး - - - - - - - - - - - - - -  
၁၃ မိုးကုတ် - - - - - - - - - - - - - -  
၁၄ သပိတ်ကျင်း - - - - - - - - - - - - - -  
၁၅ တကောင်း - - - - - - - - - - - - - -  
၁၆

ကျောက်ဆည်

ခရိုင်

- - - - - - - - - - - - - -  
၁၇ ကျောက်ဆည် - - - - - - - - - - - - - -  
၁၈ စဉ့်ကိုင် - - - - - - -     - - - - -  
၁၉ မြစ်သား - - - - - - - - - - - - - -  
၂၀ ကူမဲ - - - -   - - - -   - - - -  
၂၁ တံတားဦး - - - - - - - - - - - - - -  
၂၂ ပလိပ် - - - - - - - - - - - - - -  
၂၃ မိတ္ထီလာခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၂၄ မိတ္ထီလာ - - - - 1 - - 3 1 1 1 - - -  
၂၅ ဝမ်းတွင်း - - - - - - - 1 - - - - - -  
၂၆ မလှိုင် - - - - 3 - - - - - - - - -  
၂၇ သာစည် - - - - - - - - - - - - - -  
၂၈ မြင်းခြံခရိုင် 25 - - - 7 - - - - - - - - -  
၂၉ မြင်းခြံ - - - - - - - - - - - - - -  
၃၀ ငါန်းဇွန် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၁ တောင်သာ - - - - - - - - - - - - - -  
၃၂ နွားထိုးကြီး - - - - - - - - - - - - - -  
၃၃ ညောင်ဦးခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၄ ညောင်ဦး - - - - - - - - - -   - - -  
၃၅ ပုဂံ - - - - - - - - - - - - - -  
၃၆ ငါ့သရောက် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၇

ကျောက်ပန်း

တောင်း

- - - -   - -   - - - - - -  
၃၈ ရမည်းသင်းခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၉ ရမည်းသင်း - - - - - - - - - - - - - -  
၄၀ ရန်အောင် - - - - - - - - - - - - - -  
၄၁ ပျော်ဘွယ် - - - - - - - 2 - - - - - -  
  စုစုပေါင်း 40 - - - 11 - 1 11 3 7 4 - - -