လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ ပြည်သူများအတွက် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး သတိပြုရန်အချက်များ